sobota, 26.11.2016 08:43
Informacja o wyborze Wykonawcy do zapytania dot. Usługi Poszukiwania Pracy

Informujemy, że w wyniku postępowania dot. Usługi poszukiwania pracy na potrzeby realizacji projektu „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.” Umowa nr RPMA,.08.02.00-14-4077/16-00 wybrany został Wykonawca:

„SYNERGOS” Marek Belniak, z siedzibą: Al. Krakowska 60, Mroków, 05-552 Magdalenka

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty, które podlegały ocenie.