piątek, 05.05.2017 12:17
Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usługi instruktora nauki jazdy kat. D teoria i praktyka, a także zorganizowanie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. D

Zapytanie ofertowe nr 1/RPO WM/8.2/2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi instruktora nauki jazdy kat. D teoria i praktyka, a także zorganizowanie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. D (CPV 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy), w ramach projektu „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, VIII Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.


Załaczniki: