poniedziałek, 07.11.2016 08:06
Zaproszenie do składania ofert: Wynajem Sali Wykładowej

Zapytanie ofertowe nr 1/RPO WM/8.2/2016

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia: doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) oraz szkoleń zawodowych prowadzonych w ramach projektu „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, VIII Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.


Załaczniki: