poniedziałek, 07.11.2016 08:10
Zaproszenie do składania ofert: Usługi Doradcy Zawodowego

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO WM/8.2/2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w charakterze Doradcy Zawodowego (CPV 85312320-8 Doradztwo zawodowe), w ramach projektu „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, VIII Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.


Załaczniki: