poniedziałek, 07.11.2016 08:14
Zaproszenie do składania ofert: Usługi Dostarczania Posiłków

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO WM/8.2/2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków) dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, VIII Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.


Załaczniki: