poniedziałek, 07.11.2016 08:20
Zaproszenie do składania ofert: Usługi Poszukiwania Pracy

Zapytanie ofertowe nr 4/RPO WM/8.2/2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Pośrednictwa pracy (CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy), w ramach projektu „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, VIII Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.


Załaczniki: