poniedziałek, 21.11.2016 08:02
Zaproszenie do składania ofert: Usługi Szkoleniowe

Zapytanie ofertowe nr 5/RPO WM/8.2/2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe), w ramach projektu „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, VIII Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.


Załaczniki: