sobota, 26.11.2016 08:30
Informacja o wyborze Wykonawcy do zapytania dot. Doradztwa Zawodowego

Informujemy, że w wyniku postępowania dot. Doradztwa zawodowego na potrzeby realizacji projektu „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.” Umowa nr RPMA,.08.02.00-14-4077/16-00 wybrany został Wykonawca:

Pan Karol Ręba, zam. Lublin

W ramach postępowania wpłynęły trzy oferty, które podlegały ocenie.