sobota, 26.11.2016 08:35
Informacja o wyborze Wykonawcy do zapytania dot. Usługi Dostarczania Posiłków

Informujemy, że w wyniku postępowania dot. Usług dostarczania posiłków na potrzeby realizacji projektu „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.” Umowa nr RPMA,.08.02.00-14-4077/16-00 wybrany został Wykonawca:

„Karo” Sp. z o. o., z siedzibą, ul. Jana Pawła II 2, Mleczków, 26-652 Zakrzew

W ramach postępowania wpłynęły trzy oferty, które podlegały ocenie.